מנהלת אגף בנק"ל - אתי בנין

​​מנהלת אגף בנק"ל וארכיון קדסטרי

אגף בנק"ל אחראי על ניהול, עדכון ובקרה של בסיס הנתונים הקדסטרי לאומי.

הבנק"ל כולל מידע קדסטרי על הגושים, החלקות, תצ"רים שנרשמו ובתהליך ביקורת, תהליכי ההסדר, פסקי דין ותהליכי טיוב כגון :קמ"ק, תת"ג.  הבנק"ל מתעדכן באופן שוטף מהתהליכים הקדסטריים שבביקורת ואלו שאושרו ונרשמו ע"י רשמי המקרקעין ופקידי ההסדר – בלשכת רישום מקרקעין.
אגף בנק"ל אחראי על טיוב שכבת החלקות ושמירה על אמינות מסמכי המקור (במידת האפשר).

אגף בנק"ל אחראי על הארכיון הקדסטרי הלאומי.  המידע הקדסטרי בארכיון הוא בעל ערך סטאטוטורי לפי תקנות המודדים ומשמש תיעוד של כל תהליכי המדידה הקדסטריים לקביעת גבולות החלקות. המסמכים מגיעים ממודדים מוסמכים המבצעים את עבודת המדידה.
הנגשת המידע לקהל המודדים מבוצעת דרך אתר תצפית באינטרנט  ובאתר טופוקד.

לדוגמא: תצ"ר נסרק בסטטוס כשרה לרישום וכן נסרק שנית בסטטוס : תכנית נרשמה (סופי) מלשכת רישום המקרקעין..

יעדי אגף בנק"ל ואגף ארכיון קדסטרי:

•        טיוב הנתונים הקיימים מתהליכים קדסטריים מאושרים.
•        עדכון שוטף ומהיר של שכבת החלקות.
•        יכולת שמירת היסטוריה של תהליכים קדסטריים (שכבת חלקות, נקודות, קוים).
•        השוואה ,בדיקה ועדכון של מסמכים סרוקים בארכיון המפות על מנת לאפשר למודדים עבודה מקוונת מהמשרד.
מייל: eti@mapi.gov.il

03-6231941
050-6225402