הפיקוח על המדידות (פע"מ), בעבר, ביקורת תוכניות (ב"ת)

הגוף המרכז למיפוי ישראל שעוסק בשינוי ברישומי המקרקעין הוא תחום פע"מ − פיקוח על המדידות − שנקרא בשנות ה-50 מדור ב"ת (ביקורת תוכניות). בעבר עסק התחום בהכנת תוכניות לצרכי רישום ובביקורת עליהן עבור מוסדות ממלכתיים. כיום התחום מבצע ביקורת תוכניות לצורכי רישום (תצ"רים) שהוכנו בידי מודדים פרטיים. פע"מ עוסק גם ברישוי מודדים מוסמכים ובעריכת בחינות להסמכת מודדים.

כבר בשלהי התקופה העותמאנית בארץ-ישראל קבעו חוקים מהשנים 1860-1858 חובת רישום של כל העברת זכויות במקרקעין. בראשית תקופת המנדט הבריטי, בשנות ה-20 של המאה הקודמת, פורסמו פקודות שביססו את חובת רישום המקרקעין על מיפוי שקבע את גבולות הנכס ואפשרו רישום בעלויות על-פי הגוש והחלקה. מאז התאפשר לחלק גושים וחלקות לחלוקת-משנה, לצורך פיתוח עירוני או כפרי. בשנות ה-30 כבר נרשמו שינויים בשל חלוקת הקרקעות מחדש. הסיבה העיקרית לכך הייתה רכישת קרקעות בידי יהודים והקמה והרחבה של שכונות או יישובים חדשים. לאחר קום המדינה, חלו שינויים רבים בתשתיתה, כדי לאפשר קליטת עולים חדשים, סלילת כבישים והנחת תשתית לקווי חשמל ומים. הפיתוח במדינת ישראל נעשה בקצב מהיר יחסית למדינות אחרות בעולם, בשל גלי העלייה ובשל הצורך לפצל חלקות בגושים שנעשו לפני שניתנו בהם זכויות להתיישבות, עירונית או כפרית (קיבוצים ומושבים ברחבי המדינה, חלקות בנגב וברמת הגולן ועוד).​

מאמרים וראיונות

זכרונות לוצ'יה פארן