טופוגרפיה

בתקופת המנדט הבריטי בארץ-ישראל הוקם במחלקת המדידות ה-Drawing Office, שעסק בשרטוט מפות בקנה-מידה גדול מנתונים שקיבל ממודדי השדה. בין הפרויקטים שעשה המדור: מיפוי יישובים לצורכי שומה; שרטוטים להקטנה למפות 1:10,000 של ירושלים ותל-אביב; מפת הגבולות האדמיניסטרטיביים בארץ-ישראל.

בימי המרד הערבי (מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט) עבד המדור בהתאם לדרישות הצבא והמשטרה.

לאחר קום המדינה נרתם המדור למשימה העיקרית של מחלקת המדידות – קליטת עלייה ופיתוח תשתית עבור העולים החדשים. המדור שרטט מפות של ערים חדשות ושל שכונות חדשות, הכין שרטוטים לסלילת כבישים, עסק במיפוי טופוקדסטרי בקנ"מ 1:10,000 ובמיפוי אדמיניסטרטיבי שנתבקש עקב השינויים המהירים בגבולות השיפוט, על-פי קביעת משרד הפנים.

השרטוטים ששורטטו במדור נמסרו למשרדי הממשלה, בעיקר לאגף השיכון במשרד העבודה והרווחה, לעיריות, למועצות מקומיות ולגופים ממסדיים שעסקו בפיתוח התשתית במדינה. רון אדלר, שניהל את המדור, שינה את שמו מ'שרטוטים' ל'טופוגרפיה'. עד תחילת שנות ה-90 עסק המדור בשרטוט לפיתוח יישובים ושכונות חדשות, לתכנון צירי הדרכים, לפרצלציה ולסימון מבנים. בראשית שנות ה-90 נתמעטה העבודה בטופוגרפיה. חלק נכבד מעובדי המדור הוכשרו לעבודה בממ"ג (מערכת מידע גיאוגרפית) ועברו למדור ממ"ג, שהוקם לצורך המיפוי הספרתי במפ"י. אתם עבר למדור החדש גם מנהל הטופוגרפיה, ומדור זה סיים את תפקידו.​