ועדת ההיגוי הבין-משרדית לריכוז ושיפור המידע בתחום התשתיות הלאומיות

מטרות הועדה

1. להנחות את שר הבינוי והשיכון לפעול להקמת מאגר מידע לאומי בתחום התשתיות הלאומיות (להלן - "המאגר") עד סוף שנת 2016. המאגר יוקם במרכז למיפוי ישראל (להלן - "המרכז") ומטרתו לכלול את כלל המידע הקיים בתחום התשתיות הלאומיות החיוניות וביניהן תקשורת, כבישים, ביוב, כבלים, חשמל, מים, גז, נפט ועוד. סיווג המאגר ייקבע על ידי הגורם הביטחוני המוסמך. יובהר, כי לא תיכלל במאגר ידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

שכבות נתונים אשר ייכללו במאגר והיו מסווגות קודם לכן בסיווג בלמ"ס ייוותרו בסיווג זה.

באחריות המרכז יהיה להבטיח כי המאגר יישמר בסיווג הנדרש, בשרידות וזמינות גבוהה ובאופן שישמור על שלמות ואמינות הנתונים שהוזנו לתוכו.

במסגרת זאת, יפעל המרכז לאיסוף כלל המידע הקיים בנושא באופן תדיר, לארגון המידע, לטיובו ולאבטחתו כנדרש. כמו כן, יפעל המרכז לפיתוח מנגנון להפצה מאובטחת של המידע הקיים במאגר ולשיתוף המידע לגורמים רלוונטיים וכן לפיתוח כלים להצגה ולניתוח של מידע בנושא. 

2. להנחות את כלל משרדי הממשלה אשר מנהלים מידע בתחום התשתיות הלאומיות להעביר את המידע והנתונים הרלוונטיים למאגר, הכל בכפוף לכל דין ולאחר שייקבעו כללים כאמור בסעיף 7(א) ובכפוף להם.

3. להנחות את שרי הממשלה, כל אחד בתחומו, לפעול מול החברות הממשלתיות אשר מנהלות מידע בתחום התשתיות הלאומיות, על מנת שהחברות האמורות יבחנו את האפשרות להתקשר עם המרכז ואת אופן ביצוע שיתוף הפעולה עמו בכל הקשור להעברת מידע למאגר, תדירות ההעברה והסדרי שיתוף הפעולה ותיאום, הכל בכפוף לכל דין,  ולאחר שייקבעו כללים כאמור בסעיף 7(א) ובכפוף להם.​