חברים בועדת ההיגוי

א. מנהל המרכז למיפוי ישראל – יו"ר
ב. המדען הראשי של המרכז למיפוי ישראל – מרכז הוועדה
ג. עובד משרד הבינוי והשיכון, שימנה מנכ"ל המשרד
ד. עובד אגף התקציבים במשרד האוצר, שימנה סגן הממונה על התקציבים
ה. עובד אגף החשב הכללי במשרד האוצר, שתמנה החשבת הכללית
ו. עובד משרד המשפטים, שתמנה המנהלת הכללית של המשרד
ז. עובד רשות מקרקעי ישראל, שימנה מנהל הרשות
ח. עובד מינהל התכנון, שתמנה מנהלת המינהל
ט. עובד מינהל השלטון המקומי במשרד הפנים, שימנה מנכ"ל המשרד
י. עובד משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, שימנה מנכ"ל המשרד
יא. עובד משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, שימנה מנכ"ל המשרד
יב. עובד משרד התקשורת, שימנה מנכ"ל המשרד
יג. עובד המשרד להגנת הסביבה, שימנה מנכ"ל המשרד
יד. עובד המשרד לביטחון הפנים, שימנה מנכ"ל המשרד
טו. עובד משרד הביטחון, שימנה מנכ"ל המשרד
טז. עובד רשות חירום לאומית, שימנה ראש רשות חירום לאומית
יז. נציג צה"ל שימונה על ידי הרמטכ"ל
יח. עובד מטה התקשוב הממשלתי, שימנה הממונה על התקשוב הממשלתי
יט. עובד מטה ישראל דיגיטלית, שימנה ראש מטה מיזם ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי
כ. עובד הרשות הממלכתית לאבטחת מידע בשירות הביטחון הכללי, שימנה ראש השירות
כא. עובד הרשות הלאומית להגנת הסייבר שימנה ראש הרשות
כב. עובד רשות החברות הממשלתיות, שימנה מנהל הרשות
כג. עובד הרשות הממשלתית למים ולביוב, שימנה מנהל הרשות
כד. עובד הרשות למשפט וטכנולוגיה, שימנה ראש הרשות
כה. עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר שימנה מנכ"ל המשרד