החלטת הממשלה

החלטה מספר 1074 של הממשלה מיום 31.01.2016

הממשלה ה-34 בנימין נתניהו


נושא ההחלטה

הקמת מאגר מידע בתחום התשתיות הלאומיות במרכז למיפוי ישראל

מחליטים

1. להנחות את שר הבינוי והשיכון לפעול להקמת מאגר מידע לאומי בתחום התשתיות הלאומיות (להלן - "המאגר") עד סוף שנת 2016. המאגר יוקם במרכז למיפוי ישראל (להלן - "המרכז") ומטרתו לכלול את כלל המידע הקיים בתחום התשתיות הלאומיות החיוניות וביניהן תקשורת, כבישים, ביוב, כבלים, חשמל, מים, גז, נפט ועוד. סיווג המאגר ייקבע על ידי הגורם הביטחוני המוסמך. יובהר, כי לא תיכלל במאגר ידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

שכבות נתונים אשר ייכללו במאגר והיו מסווגות קודם לכן בסיווג בלמ"ס ייוותרו בסיווג זה.

באחריות המרכז יהיה להבטיח כי המאגר יישמר בסיווג הנדרש, בשרידות וזמינות גבוהה ובאופן שישמור על שלמות ואמינות הנתונים שהוזנו לתוכו.

במסגרת זאת, יפעל המרכז לאיסוף כלל המידע הקיים בנושא באופן תדיר, לארגון המידע, לטיובו ולאבטחתו כנדרש. כמו כן, יפעל המרכז לפיתוח מנגנון להפצה מאובטחת של המידע הקיים במאגר ולשיתוף המידע לגורמים רלוונטיים וכן לפיתוח כלים להצגה ולניתוח של מידע בנושא. 

2. להנחות את כלל משרדי הממשלה אשר מנהלים מידע בתחום התשתיות הלאומיות להעביר את המידע והנתונים הרלוונטיים למאגר, הכל בכפוף לכל דין ולאחר שייקבעו כללים כאמור בסעיף 7(א) ובכפוף להם.

3. להנחות את שרי הממשלה, כל אחד בתחומו, לפעול מול החברות הממשלתיות אשר מנהלות מידע בתחום התשתיות הלאומיות, על מנת שהחברות האמורות יבחנו את האפשרות להתקשר עם המרכז ואת אופן ביצוע שיתוף הפעולה עמו בכל הקשור להעברת מידע למאגר, תדירות ההעברה והסדרי שיתוף הפעולה ותיאום, הכל בכפוף לכל דין,  ולאחר שייקבעו כללים כאמור בסעיף 7(א) ובכפוף להם.

4. להנחות את מנהל המרכז לבחון את היקף המידע ואיכותו אל מול הצרכים של הגופים הרלוונטיים ולהגיש בתוך 8 חודשים תכנית פעולה לטיוב המידע ולהשלמת מידע חיוני באמצעים שונים.

5. להנחות את מנהל המרכז להציג לשר הבינוי והשיכון בתוך 12 חודשים תכנית למתן שירות שוטף לאספקת מידע לגורמים הזקוקים למידע זה לצורך הנחת תשתיות, פיתוח, בנייה וכו'. 

6. להקים ועדת היגוי בין-משרדית לריכוז ושיפור המידע בתחום התשתיות הלאומיות. חברי הוועדה יהיו:

א. מנהל המרכז למיפוי ישראל – יו"ר
ב. המדען הראשי של המרכז למיפוי ישראל – מרכז הוועדה
ג. עובד משרד הבינוי והשיכון, שימנה מנכ"ל המשרד
ד. עובד אגף התקציבים במשרד האוצר, שימנה סגן הממונה על התקציבים
ה. עובד אגף החשב הכללי במשרד האוצר, שתמנה החשבת הכללית
ו. עובד משרד המשפטים, שתמנה המנהלת הכללית של המשרד
ז. עובד רשות מקרקעי ישראל, שימנה מנהל הרשות
ח. עובד מינהל התכנון, שתמנה מנהלת המינהל
ט. עובד מינהל השלטון המקומי במשרד הפנים, שימנה מנכ"ל המשרד
י. עובד משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, שימנה מנכ"ל המשרד
יא. עובד משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, שימנה מנכ"ל המשרד
יב. עובד משרד התקשורת, שימנה מנכ"ל המשרד
יג. עובד המשרד להגנת הסביבה, שימנה מנכ"ל המשרד
יד. עובד המשרד לביטחון הפנים, שימנה מנכ"ל המשרד
טו. עובד משרד הביטחון, שימנה מנכ"ל המשרד
טז. עובד רשות חירום לאומית, שימנה ראש רשות חירום לאומית
יז. נציג צה"ל שימונה על ידי הרמטכ"ל
יח. עובד מטה התקשוב הממשלתי, שימנה הממונה על התקשוב הממשלתי
יט. עובד מטה ישראל דיגיטלית, שימנה ראש מטה מיזם ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי
כ. עובד הרשות הממלכתית לאבטחת מידע בשירות הביטחון הכללי, שימנה ראש השירות
כא. עובד הרשות הלאומית להגנת הסייבר שימנה ראש הרשות
כב. עובד רשות החברות הממשלתיות, שימנה מנהל הרשות
כג. עובד הרשות הממשלתית למים ולביוב, שימנה מנהל הרשות
כד. עובד הרשות למשפט וטכנולוגיה, שימנה ראש הרשות
כה. עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר שימנה מנכ"ל המשרד

7. להטיל על יו"ר הוועדה:

א. לפעול לקביעת כללים על ידי הוועדה או על ידי גורמים מוסמכים רלבנטיים או הסדרי חקיקה מתאימים, לעניין איסוף המידע למאגר, רמת הפירוט של המידע, שמירתו ואבטחתו, זהות הגורמים שיורשו לקבל מידע מן המאגר ולאילו מטרות, והכל בכפוף לכל דין ועל מנת למנוע פגיעה בביטחון, בפרטיות, או באינטרס רלבנטי אחר, או חשיפת מידע אחר שגילויו אסור על פי כל דין. הכללים שייקבעו בוועדה בכל הנוגע לאופן הקמת המאגר ולמכלול ההיבטים שנזכרו לעיל, יתבססו על בחינה משפטית של השיקולים השונים הנוגעים לעניין, וכן על החלטות והנחיות הגורמים המנחים לכל עניין, ובין היתר, מערכת הביטחון בכל הנוגע לאבטחת מידע, סיווג המידע והפצתו לגורמים המורשים, הרשות למשפט וטכנולוגיה בכל הנוגע לעניין הפרטיות, המרכז למיפוי ישראל בכל הנוגע לעניין תקני המדידה והמיפוי, וכן על תסקיר השפעה על הפרטיות שיערך על ידי המרכז למיפוי ישראל.  
ב. לפעול לבדיקת אופן שיתוף הציבור במידע שקיים במאגר וניתן להגדירו כבלמ"ס.
ג. לפעול לתמיכה בהקמה, תפעול ושיפור המאגר ולהטמעת המאגר במערכת המידע הגיאוגרפית הלאומית. 
ד. לפעול להקמת פורום לשיתוף מידע בתחום התשתיות שיכלול משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, חברות תשתיות לאומיות ומקומיות, רשויות מקומיות ואזוריות וגורמים מקצועיים העוסקים בנושא התשתיות (להלן - "פורום התשתיות"). 
ה. לפעול לפיתוח דרך להעברת החומר למשרדים השונים כך שיגיע בפורמטים נגישים לעבודה לכלל משרדי הממשלה השותפים במאגר, בכפוף לכללים שייקבעו כאמור בסעיף 7(א).
ו. לפעול לפיתוח תקנים, קריטריונים ופורמטים חדשים למדידה מדויקת של תשתיות, לתיעודן, לשמירתן ולהפצתן באופן מאובטח והכל לפי נהלי הרשות לאבטחת מידע בשב"כ לשמירה וטיפול בחומר המסווג, בהתאם לדרגת הסיווג שתיקבע.

8. להנחות את הממונה על התקציבים במשרד האוצר להקצות להקמת המאגר סך של עד 5 מיליון ש"ח בשנת 2016 עבור תגבור המחשוב וצרכי האיסוף להקמת המאגר וכפיצוי על אובדן ההכנסות עבור רכישת המידע אשר היו מתקבלות בעבר. התקציב להמשך הפעילות החל משנת 2017 ייבחן בהמשך, ויוקצה בהתאם לקצב התקדמות ההקמה בפועל, וכפי שיוסכם בין המרכז לבין אגף התקציבים.

 
הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה. 
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.
החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.