תצפית - ארכיון מפות ומסמכי קדסטר

תנאי שימוש באתר מערכת "תצפית"

שימו לב! השימוש באתר כפוף לאמור בתנאי השימוש, ומעיד על הסכמה לתנאי השימוש.

תנאי השימוש נערכו בלשון זכר, אך הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.

  1. מה באתר ?

מערכת "תצפית" היא ארכיון ממוחשב המאפשר למשתמש לאתר, לעיין, ולרכוש עותקים של מסמכים קדסטרים ארכיוניים, המופקדים בארכיון הלאומי למפות שבמפ"י.

  1. למי מיועד האתר ?

מערכת "תצפית" מיועדת בעיקר למודדים ולבעלי מקצוע בתחום המדידות, אך כל המבקש להשתמש בה יוכל לעשות זאת ובלבד שנרשם (באמצעות טפסים הנמצאים בגף נתוני מדידה במפ"י טלפון 03-6231903 03-6231802/3) והסדיר אמצעי תשלום. יובהר כי המידע הנמסר באתר וההרשאה למי שאינו מודד מוסמך לעשות שימוש באתר אינם תחליף לקבלת חוות דעת מודד, או לביצוע עבודות על ידי מודד מוסמך. מפ"י לא יהיה אחראי על כל טעות בהבנת המידע או הנתונים הכלולים בו.

  1. המידע באתר:

המידע הניתן באתר הינו העתק נאמן למידע הנמסר מבסיס הנתונים של מערכת "תצפית" במפ"י, נכון למועד הצגתו. המידע אינו מחליף, מוסיף, גורע או משנה מהוראת כל דין או נוהל והוא כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת. בכל מקרה של ספק או סתירה, יקבעו הנתונים המצויים במפ"י.

השימוש במערכת הוא בתשלום, במסלול תשלום חודשי קבוע, או, על פי זמן שימוש. כמו כן הדפסה והורדת קבצים DOWNLOAD) ) כרוכה בתשלום. בשל האמור, מפ"י לא ישיב/ יהיה מחויב בהשבת תשלום בגין רכישה של מידע שבוצעה, מכל סיבה שהיא. הרשאה לשימוש בתוכנה ניתנת עבור מחשב אחד בלבד. אין להתקינה על גבי יותר ממחשב אחד או לשתפה באמצעות רשת- האם נדרש.

  1. השימוש המותר במידע:

המידע נמסר למודד לשימושו ולצרכי עבודתו כמודד בלבד. אין להעביר, למסור או למכור את הנתונים או חלקם לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ללא קבלת הרשאה מפורשת לכך ממפ"י מראש ובכתב.

למען הסר ספק יובהר כי דמי השימוש/ המנוי המשולמים למפ"י מהווים תשלום בגין ההרשאה להכנס לאתר ולעשות שימוש בו, כמפורט לעיל, ואינם מקנים למשתמש/מנוי זכויות נוספות כלשהן באתר ובתכנים המופיעים בו.

זכויות יוצרים זכויות היוצרים בפרסומי מפ"י, כולל אלו המתפרסמים באתר אינטרנט זה, ובכלל זה טקסטים, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה, שייכות למדינת ישראל, לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, אלא אם כן מצוין אחרת באופן מפורש.

למען הסר ספק, זכויות היוצרים וכל זכות במערכת תצפית שבאתר הן של מדינת ישראל. אסור להעתיקה, לשכפלה, לשנותה, לפרקה לרכיביה או לייצר תוכנה דומה בהתבסס עליה.

השימוש באתר מוגבל למטרות אספקת נתוני מדידות לבעלי מקצוע בתחומי המדידות שישמשו אותם למתן שירותי ביצוע ויעוץ במדידות, והוא אסור לכל מטרה מסחרית אחרת, כגון יצירת מאגרים נתונים קדסטריים/ גיאודטיים, אלקטרוניים, מודפסים או אחרים, מתן שירותי מידע מסחריים וכדו'. כמו כן, המשתמש באתר אינו רשאי להפיץ את המידע המופיע בו, בתפוצה רחבה.

אין להשתמש במאגר ו/או בפרטים מתוכו, באופן המנוגד לכל דין. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות. אין להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר או לפרסם בכל אופן שהוא מידע מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב – מהמרכז למיפוי ישראל.

אין לעשות במידע המוגן שינוי כל שהוא, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ומהימנותו או בשמו הטוב של המרכז למיפוי ישראל כבעל זכויות במידע.

אין להעלות לאתר/ לתוכנה או דרכם וירוסים או רוגלות מכל סוג שהוא.

5. עדכונים ושינויים:

המרכז למיפוי ישראל שומר לעצמו את הזכות להסיר, לתקן, לשנות או להוסיף כל חלק מהמידע המצוי באתר ע"י עדכון האתר מעת לעת – במועדים שיקבעו ע"י המרכז למיפוי ישראל – ולצורך כך, גם להפסיק את פעילותו של האתר מפעם לפעם או לצמיתות לצורכי תחזוקה או לצרכים אחרים. למשתמש אין ולא תהיה כל טענה כלפי המרכז למיפוי ישראל בגין פעולות אלו, או בגין אי זמינות האתר. למען הסר ספק, אין המדינה מחויבת לתת שירותי תחזוקה לתוכנה או בקשר עם השימוש בה או לענות על שאלות המשתמשים בתוכנה.
מדינת ישראל, עובדיה ונציגיה, לא יישאו באחריות להתאמת אתר האינטרנט לצורכי הגולשים, לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בו; לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר עלידי המשתמש או על ידי כל צד ג'; לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, כולל נזק שנגרם בעקבות שימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות מהאתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר, כולל יישומי Java,. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מדינת ישראל, עובדיה ונציגיה לא יהיו אחראים בגין באגים בתוכנה או בגין וירוסים שנשתלו בתוכנה או בגין פריצות למחשביה.

6. סיסמת הכניסה שניתנה ממפ"י היא אישית ואינה ניתנת להעברה, אלא אם ניתנה הרשאה אחרת בכתב ממפ"י. המשתמש אחראי על אבטחת הסיסמאות. המשתמש יעשה כל מאמץ כדי לאבטח את הקשר מהצד שלו. המשתמש יהיה אחראי כלפי המדינה ו/או כלפי כל צד שלישי בעל עילה כלפי המדינה, בגין אבטחה לא מספיקה או פריצה למחשב שלו שגרמה נזק.

7. הפרה של תנאי השימוש או של כל דין בנוגע לתוכנה, תיתן למפ"י עילת תביעה כנגד המפר. מפ"י, המדינה, עובדיה ונציגיה יהיו זכאים לקבל פיצויים עבור נזק שנגרם להם, ובכלל זאת יהיו זכאים לקבל שיפוי מהמפר בגין תביעה של כל נפגע. למען הסר ספק, אין בכך כדי לתת זכות תביעה לנפגעים כנגדם. לנפגעים תהיה זכות תביעה ישירה כנגד המפר.

8. מפ"י רשאי לשנות את תנאי השימוש ללא הסכמה של המשתמש. אולם מפ"י יודיע על כל שינוי מהותי של תנאי השימוש לפחות שבוע מראש ולמשתמש תהיה הבחירה אם לבטל את המנוי לאתר.

9. מחלוקת משפטית תידון בבתי המשפט המוסמכים במחוזות המרכז ות"א-יפו ויחולו עליהם דיני מדינת ישראל.

השימוש באתר בפועל מהווה הסכמה חד משמעית ובלתי חוזרת מצד המשתמש לתנאי השימוש המפורטים לעיל – ללא כל הגבלה או הסתייגות.