זכויות יוצרים ואי הפצת מידע

בלחיצה על הקישור בתחתית העמוד: "צור קשר", אני (להלן: "המקבל") מצהיר/ה ומתחייב/ת כי:

זכויות היוצרים בנתוני מפלס הים של מפ"י, לרבות הפרסומים באתר אינטרנט זה, שייכות למדינת ישראל, לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל ועל פי אמנות בין-לאומיות.
כל משתמש רשאי לצטט מחומרים אלה תוך ציון המקור לציטוט. נוסח הציטוט יהיה כלהלן: "זכויות היוצרים בגין נתוני מפלס הים הינן של המרכז למיפוי ישראל".
אסור לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה, שינוי או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

הצהרה על אי הפצה המידע

​המשתמש מתחייב בזאת להשתמש בנתונים לשימוש מחקרי, עצמי או לפעילות הכוללת שימוש מסחרי ובעלת ערך כלכלי ובלבד שלא נעשה שימוש מסחרי או הפצה של הנתונים עצמם, ללא קבלת אישור המרכז מראש ובכתב. העתקה, הפצה מחדש, שידור מחדש או פרסום של החומר מותנה בהסכמת מאת המרכז למיפוי ישראל, מראש ובכתב.

הצהרה על האחריות הבלעדית של המשתמש בשימוש בנתונים

​הנתונים נמסרים כשירות מידע לציבור ואינם מחייבים. מפ"י עובדיו, ונציגיו, לא יישאו באחריות הנתונים המוצגים. האחריות הבלעדית בשימוש ועיבוד הנתונים, לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בו; לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר בידי המשתמש או בידי כל צד ג'; לכל נזק ישיר או עקיף שנגרם למשתמש או לכל צד ג' עקב השימוש בנתונים  לרבות נזק שנגרם עקב שימוש בנתונים המוצגים הינם על אחריות המשתמש.

מידע על נתוני מפלס הים ,שנאספו על-ידי תחנות המדידה השונות ועפ"י שנים, ניתן לקבל ע"י הרשמה בכתובת צור קשר
נא מלאו את כל הפרטים וציינו בנושא פניה "נתוני מפלס הים".